Posadzka żywiczna w hangarze LOTu.Posadzki z żywic syntetycznych od momentu powstania znalazły bardzo szerokie zastosowanie. Ilość miejsc, w których mogą być układane powoduje, iż są one materiałem uniwersalnym. Uniwersalność ta wynika z połączenia takich cech jak trwałość, estetyka i funkcjonalność. Żywice syntetyczne wykonuje się w kilku podstawowych systemach:

malowanym,
wylewnym,
zacieranym.

Posadzka żywiczna w hali produkcyjnej.Podział taki wynika z techniki nakładania materiału, a efektem jest uzyskanie posadzki o konkretnych właściwościach użytkowych. Dobór systemu zależy głównie od przewidywanych obciążeń mechanicznych, aczkolwiek istotnymi są również wymogi odporności chemicznej i właściwości fizyczne.

Typowe rozwiązanie posadzki żywicznej:

 
system żywiczny
płyta betonowa
izolacja
warstwa nośna
podłoże gruntowe

Reasumując, żywice syntetyczne można stosować we wszystkich pomieszczeniach obiektów budowlanych. Wymaga to oczywiści konsultacji z producentami lub firmami wykonawczymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Warunki dla prawidłowego wykonania posadki żywicznej:

1. Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN 62/B-10144.
2. Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.
3. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolacje przeciwwilgociową.
4. Klasa betonu: min. B-25
5. Okres dojrzewania betonu:  min. 28 dni
6. Wilgotność wagowa betonu:  max   5 %
lub wilgotność względna:  max 93 %
7. Równość betonu w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2 m
- przy posadzkach z betonu: ± 5 mm/m2
- przy posadzkach z zaprawy cementowej: ± 3 mm/m2
8. Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości pomieszczenia:  max 5 mm
9. Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
10. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta.
11. Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane fragmenty muszą być usunięte.

Warunki wykonania robót posadzkowych:

1. Posadzki epoksydowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.
2. Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.
3. Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 15 0C
4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić  + 15 0C
5. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %
6. Pomieszczenie musi być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).